Vilkår og forretningsbetingelser

(Alt det med småt)

Priser, inkl. moms

Eltjek, fast pris 995 kr.
Eventuelle småfejl i elinstallationer kan rettes, mens vi allerede er der! Naturligvis til en aftalt, godkendt pris.

El- og VVS-tjek, fast pris 1.995 kr.
Eventuelle småfejl i elinstallationer kan rettes, mens vi allerede er der! Naturligvis til en aftalt, godkendt pris.

Rapport udfærdiges med det samme og sendes via email. Fotodokumentation medfølger uden tillæg.

Priser øvrige opgaver:

Opstart 599 kr.
Tillægges alle bestillinger, dog ikke fast pris tilbud, og dækker vores udgifter til transport, servicevogn, administration osv.

Arbejdstid afregnes 299 kr. pr. påbegyndte halve time.
Arbejdstid beregnes fra vi ankommer til din adresse, og omfatter al tid, vi bruger på din opgave – også tid, hvis vi kører efter ekstra materialer eller udstyr. Derudover skal du naturligvis kun betale for materialebrug.

Ekstraarbejde

Hvis du ønsker arbejde udført, der ikke er forudbestilt, og som vi ikke har delene til i servicebilen, skal du betale for den tid, vi bruger på at hente ekstramaterialerne.

Ekspresgebyr

Akut hjælp, også uden for normal åbningstid, koster ekstra, alt efter dag og tidspunkt. Dog ikke for virksomheder og foreninger med en serviceaftale hos os.

Tilbud

Tilbudspriser er inkl. alle omkostninger, og er bindende for os i 14 dage. Tilbudsprisen forudsætter, at de installationer vi laver indgreb i, udskifter dele i, tilslutter brugsgenstande til er udført korrekt, fungerende, fejlfrie og lovlige.

Aftaler

Aftalen er bindende, når du har sendt os din bestilling. Aflyser du senere end 24 timer før, skal du betale et afbestillingsgebyr på 649 kr.

Betaling

Serviceopgaver afregnes med det samme enten kontant, med MobilePay eller via online kortbetaling. Faktura med betalingskvittering sendes efterfølgende.

Ved aftale om kredit fremsendes faktura pr. mail, og bedes betales inden 3 dage fra fakturadato. Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned plus et evt. rykkergebyr på 100 kr. Boligforeninger, ejendomsselskaber og lignende kan efter aftale også købe på kredit.

Du kan omkostningsfrit aflyse besøget senest 24 timer før aftalt besøg. Aflyser du senere end 24 timer før, skal du betale et afbestillingsgebyr på 649 kr.

Alle priser er baseret på uhindret og sikker adgang til installationsarealet.

Forudsætninger for Eltjek

Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler afhjælpe snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at hindre, at fejl eller mangler kan foranledige fare for personer, husdyr eller ejendom.

Resultatet af eftersynet fremgår af denne rapport og giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lovlig, eller hvor installationen af andre hensyn bør ændres. Det er kun den synlige og umiddelbart tilgængelige del af installationen, der er efterset og stikprøvevis adskilt, med mindre andet er anført på rapporten. Ved eftersynet har vi foretaget kontrol af det udstyr, der beskytter mod elektriske stød (HFI/HPFI-afbrydere o. lign.).

Elinstallatøren, der udfører dette eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for, at de fejl og mangler der findes, bliver afhjulpet, uanset om de er anført på denne rapport eller ej.

Forudsætninger for VVS-tjek

VVS-tjek vil være en gennemgang andelsboligens VVS-installationers beskaf­fenhed på tidspunktet for tjekket. De omfattede installationer er vand, afløb, varme og ventilation. VVS-tjek udføres som et aktuelt statusbillede af de synlige og tilgængelige installationer i andelsboligen.

VVS-tjek omfatter alene synlige og tilgængelige installationer i selve andels­boligen. VVS-tjek indeholder således ikke en gennemgang af fællesinstal­lationer, herunder varmecentral. Har andelsboligen individuel varme- og varmtvandsforsyning, indgår den ikke i VVS-tjek.

VVS-tjek gennemføres som en ikke-destruktiv og visuel inspektion af de umiddelbart synlige og tilgængelige dele af installationerne kombineret med en funktionsafprøvning af tapsteder og afløb uden brug af værktøj. En ikke-tilgængelig installation, eksempelvis en radiator bag en sofa eller et fyldt vaskeskab indgår ikke i VVS-tjek. Bemærkninger eller kommentarer vil være anført i feltet “bemærkninger” til de enkelte tjekpunkter.

Rekvirenten og/eller andelsboligforeningen kan være repræsenteret ved gennemgangen, hvilket registreres på forsiden af VVS-tjek. Oplysninger givet af rekvirent eller andelsboligforening under gennemgangen af andelsboli­gens installationer noteres i feltet ”andet” med angivelse af ”oplyst ved VVS-tjek”.

Generelle forbehold ved VVS-tjek

Autorisationsforhold, byggetilladelser eller anmeldelser på udførte instal­lationer er ikke undersøgt.

Kontrollanten kan ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler i installationen, herunder ulovlige, ikke-synlige og/eller ikke-tilgængelige installationer.

Fejl og mangler konstateret ved VVS-tjek af andelsboligen udbedres ikke i forbindelse med eller efter VVS-tjek, men de vil være anført i rubrikken ”bemærkninger” ud for det aktuelle kontrolpunkt.

Vandet fra tapsteder er inspiceret visuelt for farve og lugt. I tilfælde, hvor der ved VVS-tjekket konstateres afvigende farve eller lugt, vil det i bemærknings­feltet blive anbefalet at undersøge vandkvaliteten yderligere.

Bestil eltjek her!

Vælg et tidspunkt, der passer dig – så klarer vi resten